fbpx

00
Days
:
00
Hours
:
00
Minutes
:
00
Seconds

UPDATE INSCHRIJVINGEN 2022

De inschrijvingen voor 2022 zijn nog niet geopend. Houd onze Instagram @uitcsveritas goed in de gaten voor de laatste updates omtrent de inschrijvingen.

Voorinschrijvingen

Op 3 augustus om 18:00 werd de tweede ronde van de voorinschrijvingen geopend. Tijdens de voorinschrijvingen is er een beperkt aantal plekken beschikbaar.  Het afronden van de voorinschrijvingen geeft echter geen garantie op een plek. Wanneer jij je online hebt ingeschreven tijdens de voorinschrijvingen kom je op een wachtlijst. De mensen die bovenaan de wachtlijst staan worden uitgenodigd om op 9 of 10 augustus op een bepaald tijdstip fysiek op Veritas langs te komen om de inschrijving definitief te maken. Door de nieuwe maatregelen omtrent COVID-19 kon het fysiek langskomen op Veritas op 9 en 10 augustus niet doorgaan. Mensen die een plekje hebben weten te bemachtigen tijdens de voorinschrijving hebben inmiddels een mail met belangrijke informatie ontvangen van de introductiecommissie over hun inschrijving. Wanneer je uiterlijk 4 augustus 23.59 geen uitnodiging hebt ontvangen om op Veritas jouw inschrijving definitief te maken, ben je het helaas niet geworden. 

Tijdens de UIT-week zou het laatste inschrijfmoment plaatsvinden. Dit kon echter helaas niet doorgaan in verband met de nieuwe maatregelen omtrent COVID-19 en moest worden uitgesteld. Het laatste inschrijfmoment zal nu op zaterdag 15 augustus van 18:00 tot 20:00 plaatsvinden. 

Vrijdag 25 juni hebben de voorinschrijven voor Veritas plaatsgevonden. Tijdens de voorinschrijvingen waren er een beperkt aantal plekken beschikbaar. Heb je helaas geen plekje weten te bemachtigen? Wees niet getreurd! Tijdens de UIT-week zijn er nog mogelijkheden om je in te schrijven bij Veritas. Hoe gaat dit in z’n werk? De inschrijvingen zijn fysiek op Veritas en openen op dinsdag 17 augustus om 14.00 uur. Alles zal conform de richtlijnen van het RIVM gaan.

Wat heb je nodig voor de inschrijvingen?

 • Zorgpas
 • 
Personalia

 • Identiteitsbewijs
 • Gegevens huisarts
 • 
Gegevens apotheek
 • 
Pinpas met ruim voldoende geld
 • Geprint bewijs van inschrijving aan een erkende onderwijsinstelling

* Let op; Inschrijfgeld niet retour

Om je in te mogen schrijven moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Bewijs van inschrijving van een erkende Hogeschool of Universiteit
  (de onderwijsinstelling hoeft niet in Utrecht gesitueerd te zijn)
 • Je kan alleen lid worden van Veritas als je voor 1 september 2021 18 jaar of ouder bent! Hierop maken we geen uitzonderingen.
 • De verplichte introductieperiode vindt plaatst tussen 21 augustus en 4 september 2021. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt aan een kandidaatslid gedeeltelijk vrijstelling verleend. Denk je hiervoor in aanmerking te komen, mail dan naar inschrijven@veritas.nl.
 • Je moet een geldige QR-code in de Corona check app (Testen voor toegang/vaccinatiebewijs/herstelbewijs) + geldig ID bewijs meenemen.

Lees de algemene voorwaarden goed door en hopelijk tot in de UIT-week!

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden inschrijvingen 2021 – C.S. Veritas

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die lid wil worden van C.S. Veritas  (‘deelnemers’), om aan het eind van de Introductieperiode Kandidaatslid te worden.
 2. De introductie zal plaatsvinden tussen 21 augustus en 4 september 2021.  Indien de maatregelen die vanuit de overheid worden opgelegd met betrekking tot COVID-19 een fysieke introductie niet toelaten, kan er een online alternatief plaatsvinden. Deelnemers zijn tijdens deze periode verplicht beschikbaar voor de introductie of de digitale activiteiten. Na het succesvol doorlopen van de introductie of de online activiteiten, wordt de deelnemer officieel ‘Kandidaatslid’. Hierna volgt een borrelperiode die verplicht zal zijn voor alle Kandidaatsleden. Het Veritas Bestuur beslist over het gedeeltelijk vrijstellen van Kandidaatsleden van de borrelperiode. 
 3. Alle deelnemers aan de Introductieperiode dienen medisch beoordeeld te worden door het Zorgteam. De Introductiecommissie en het Zorgteam zorgen ervoor dat deze medische beoordelingen tijdens de inschrijvingen kunnen plaatsvinden, zodat iedereen op een veilige manier aan de Introductie deel kan nemen. Diegenen die niet aan de beoordeling kunnen of willen deelnemen dienen vóór 18.00 uur donderdag 19 augustus 2021 een gezondheidsverklaring van zijn of haar huisarts aan het Zorgteam te overhandigen. De medische gegevens worden direct na de introductieperiode vernietigd.
 4. Tijdens de introductie neemt C.S. Veritas alle vereiste maatregelen om besmetting en  verspreiding van COVID-19 te voorkomen. Deelnemers volgen alle aanwijzingen op die zij in dat kader krijgen, en zullen zich overeenkomstig onthouden van alle handelingen die hun  gezondheid of die van anderen in gevaar kunnen brengen.
 5. Elke deelnemer dient voor aanvang van de Introductie een test bij Testen voor Toegang af te laten nemen. Indien deze test positief is, zal de deelnemer niet kunnen deelnemen aan de Introductie.
 6. Indien een deelnemer tijdens de Introductieperiode positief test op COVID-19 zal deze deelnemer worden uitgesloten van verdere activiteiten van de introductie.
 7. Tijdens de borrelperiode neemt C.S. Veritas alle vereiste maatregelen om besmetting en  verspreiding van COVID-19 te voorkomen. Kandidaatsleden volgen alle aanwijzingen op die zij in  dat kader krijgen, en zullen zich overeenkomstig onthouden van alle handelingen die hun  gezondheid of die van anderen in gevaar kunnen brengen.
 8. Alle deelnemers dienen ingeschreven te staan bij een erkende HBO-instelling of universiteit.  Mocht op enig moment blijken dat de deelnemer niet voldoet aan dit vereiste, dan wordt de deelnemer het Kandidaatslidmaatschap van C.S. Veritas – zo nodig met terugwerkende kracht – ontzegd.
 9. Het inschrijfgeld bedraagt € 50,-. Dit geld wordt enkel geretourneerd indien C.S. Veritas om welke reden dan ook een deelnemer niet kan aannemen, maar nadrukkelijk niet aan  deelnemers die om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn tijdens de onder punt 2 aangegeven  periode.  Wanneer een deelnemer duidelijk kan aantonen dat deze door overmacht toch niet kan deelnemen aan de introductie kan in overleg met de Introductiecommissie 2021 mogelijk het inschrijfgeld gedeeltelijk worden geretourneerd.
 10. Het geld voor de verplichte borrelperiode bedraagt €145,-. Dit geld wordt enkel geretourneerd  indien C.S. Veritas om welke reden dan ook dit jaar geen nieuwe leden kan aannemen of als de deelnemer vóór het einde van de introductie of de digitale activiteiten aangeeft geen lid meer te willen worden bij C.S. Veritas.
 11. Deelnemers die na het afronden van de introductie of de digitale activiteiten geen lid wensen te worden van C.S.  Veritas dienen dit uiterlijk de dag voor de inauguratie schriftelijk mede te delen aan de ab Actis van  het Veritas Bestuur. Indien men zich niet binnen de gestelde termijn afmeldt en wanneer er bij de Algemene Ledenvergadering geen bezwaren zijn ingediend tegen de voorgenoemde installatie, is men vanaf de eerste dag na installatie contributieplichtig. 
 12. De contributie voor eerstejaars bedraagt € 155,- inclusief het Lustrumvijfje. Op de dag na de inauguratie zal er € 255,- worden afgeschreven door middel van een automatische incasso, waarvan € 100,- borg voor de nog niet voldane strijdbeurten. Indien het bedrag niet kan worden  afgeschreven, is men een maand na de inauguratie automatisch in gebreke en zullen financiële  sancties en eventuele schorsingen conform de Statuten, het Huishoudelijk Reglement, de Richtlijnen  Rechtspraak en Richtlijnen Strijdbeurten volgen.
 13. Kandidaatsleden verplichten zich tevens tot het verrichten van vijf strijdbeurten voor C.S.  Veritas. Hiervoor betalen zij €100,- aanwezigheidsborg, zie punt 10. Zodra een Kandidaatslid zijn of  haar vijf strijdbeurten heeft voltooid, wordt de borg uitgekeerd op zijn of haar Veritas-pas.  Wanneer de strijdbeurten niet zijn voldaan, gelden de Richtlijnen Strijdbeurten uit de Statuten.
 14. Kandidaatsleden gaan ermee akkoord dat hun persoonsgegevens ten behoeve van het voeren van de verenigingsadministratie worden geregistreerd. C.S. Veritas verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
 15. Kandidaatsleden gaan bovendien ermee akkoord dat de persoonsgegevens worden gebruikt voor het smoelenboek, het jaarboek en de digitale activiteiten indien de maatregelen die vanuit de overheid worden opgelegd een fysieke introductie niet toelaten. Deze registratie volgt geheel conform de AVG. Persoonsgegevens worden nimmer gedeeld met derden, anders dan Stichting Veritas Eigen Huis en Stichting Veritas Beheer. Inzage van eigen opgeslagen persoonsgegevens kan verkregen worden via een schriftelijke aanvraag bij het Veritas Bestuur. Het beheer van deze  gegevens valt onder de verantwoordelijkheid van het Bestuur van C.S. Veritas en de Commissie ter  Ondersteuning Digitale Administratie. Deze persoonsgegevens zullen niet anders dan voor bovengenoemde doeleinden gebruikt worden. Persoonlijke gegevens worden gedurende het  lidmaatschap digitaal beschermd bewaard. (Kandidaats)leden hebben recht op inzage, rectificatie of wissen van persoonsgegevens. Let op: zij hebben niet het recht om persoonsgegevens te wissen die nodig zijn voor historische doeleinden.
 16. Het Veritas Bestuur behoudt zich te allen tijde het recht voor, om in overleg met de Introductiecommissie 2021, deelnemers van de introductie of mogelijke digitale activiteiten uit te sluiten.
 17. Relevante artikelen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van C.S. Veritas zijn van kracht gedurende de introductie, de digitale activiteiten en de verplichte borrelperiode. De Statuten en het Huishoudelijk Reglement worden voorafgaand aan de introductie of de digitale activiteiten toegestuurd.
 18. Indien een deelnemer schade berokkent aan het Collegium Studiosorum Veritas, Stichting Veritas Eigen Huis en/of Stichting Veritas Beheer, is hij of zij hiervoor aansprakelijk en vergoedingsplichting.
 19. In en om het pand van het Collegium Studiosorum Veritas wordt gebruik gemaakt van camerabewaking om personen en eigendommen te beschermen.
 20. Kandidaatsleden gaan ermee akkoord dat hun lidmaatschap bij C.S. Veritas na vijf jaar actief  lidmaatschap stilzwijgend omgezet wordt naar een reünistenlidmaatschap, waarvan de jaarlijkse contributie €20,00 bedraagt.
 21. Deelnemers gaan ermee akkoord dat, wanneer het actieve lidmaatschap wordt omgezet in een reünistenlidmaatschap van Veritas, hun gegevens geregistreerd worden in de zoekmachine op de  website voor reünisten van Veritas (www.veritasreunisten.nl). Deze registratie volgt geheel conform de AVG en de zoekmachine is uitsluitend toegankelijk voor geregistreerde reünisten die zijn ingelogd op de bovenstaande website.

 

Welke gegevens heb ik nodig voor de voorinschrijvingen?

 • Personalia 
 • Gegevens huisarts
 • Gegevens apotheek
 • Naam zorgverzekeraar
 • Pinpas met ruim voldoende geld

Wat zijn de vereisten om lid te kunnen worden?

 • Bewijs van inschrijving van een erkende Hogeschool of Universiteit
  (de onderwijsinstelling hoeft niet in Utrecht gesitueerd te zijn)
 • Je kan alleen lid worden van Veritas als je voor 1 september 2021 18 jaar of ouder bent! Hierop maken we geen uitzonderingen.
 • De verplichte introductieperiode vindt plaatst tussen 21 augustus en 4 september 2021. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt aan een kandidaatslid gedeeltelijk vrijstelling verleend. Denk je hiervoor in aanmerking te komen, mail dan naar inschrijven@veritas.nl.

Maatregelen omtrent COVID-19

De voorinschrijvingen, inschrijvingen en introductie zullen geheel conform de richtlijnen van het RIVM verlopen.

Let op: Je kunt tijdens de UIT-week alleen C.S. Veritas en het schoolpleintje betreden met een geldige QR-code in de Corona check app (Testen voor toegang/ vaccinatiebewijs/herstelbewijs) + een geldig ID bewijs. Laten we er samen voor zorgen dat het coronavirus zich zo min mogelijk verspreidt.

Word lid! VERITAS WACHT OP JOU